Thésaurus : temps
219 résultat(s)

Occurrence(s) recherchée(s) : intempestiue χρόνον temporale temporalis temporaliter tempora tempore tempori temporibus temporibvs temporis temporum tempus tempusque tempvs

Terme(s) parent(s) : realia circonstance
Terme(s) enfant(s) : duree datation
Corrélats : complement lieu intrigue temps-verbal
Lexique associé : intempestiue χρόνος ου temporalis e temporaliter tempus oris

DonAnd 60 [...] intempestiue [...] Sosia respondet, sed prudentia tantae sententiae compensauit importunitatem. [...]

DonEun 397 quam [...] intempestiue [...] miles ad regem transitum fecit, cum de meretrice agatur! [...]

DonHec 286 ... ἀτυχοῦντες τὸν [...] χρόνον [...] κερδαίνομεν, ὅσον ἄν ποτ᾽ ἀγνοῶμεν ... [...]

DonAnd 716 perpetuum, non [...] temporale [...] ac mutuum. [...]

DonEun 1043 supra [...] temporale [...] uidebatur. [...]

DonAde 456 aut [...] temporale [...] nomen est defensoris aut certe appellatio, per quam ostenditur, quod illi cultus et obsequium debeatur; est eni... [...]

DonHec 175 est ex aliqua commoratione [...] temporalis [...] abscessus. [...]

DonEun 1044 ... exceptione est, quando nemo ita perit, ut [...] temporaliter [...] pereat et postea fiat non perditus? correxit parasitus stulti dictum ... [...]

DonAnd 257 ... [...] tempora [...] ", qui donnent ..." [...] tempora [...] ... [...] tempora [...] ... [...] tempora [...] ... [...] tempora [...] ... [...] tempora [...] ... [...] tempora [...] ... [...] tempora [...] ... [...]

DonAnd 475 per [...] tempora [...]

DonVit 4 ...endisse, quia sciebat et Laelio et Scipioni non ingratam esse hanc opinionem, quae tum magis et usque ad posteriora [...] tempora [...] ualuit... [...]

DonHec 820 uariauit [...] tempora [...] : [...]

DonEun 73 iamque uidenti sanguineis frontem moris et [...] tempora [...] pingit [...]

DonEun 244 uehementer inuectus est in [...] tempora [...] et mores poeta sub hac persona, in qua hominem ita inducit paenitere probitatis suae, ut s... [...]

DonEun 246 scilicet cum essent [...] tempora [...] meliora. [...]

DonEva I ...o ut ea, quae proprie de tragoedia dicenda sunt, titulo propositi nunc operis instantes in alia [...] tempora [...] differamus et de his fabul... [...]

DonAde 86 ... omnis accusatio duo [...] tempora [...] recipit: praeteritum ab ante gestis et praesens ab his quae obiciuntur. ergo utrumque mira breuitate ... [...]

DonAde 304 o [...] tempora [...] , o mores! [...]

DonAnd II ...ec uisam postea multo [...] tempore [...] , tamquam unicam sibi putabat Philumenam. quam Charinus adulescens Atheniensis et amabat unice et... [...]

DonAnd 6 , deinde a [...] tempore [...] uel ab inuidia [...]

DonAnd 38 ...ne imperfecto [...] tempore [...] , non perfecto, ut ostendat potuisse eum etiam atque etiam seruire. quale est illud Vergilianum ... [...]

DonAnd 62 est cum certo [...] tempore [...] , [...]

DonAnd 67 tempore [...]

DonAnd 253 ; ex [...] tempore [...] , quod [...]

DonAnd 277 ...mum dixit: adesse sibi uirtutem; quae sequuntur, ad fidem pertinent. ita pro [...] tempore [...] contemptu... [...]

DonAnd 284 ... [...] tempore [...] probauit locutam uera esse et non ficta et simulata; nam qui sani sunt, spe longioris ui... [...] affectus a [...] tempore [...] , quod postrema uox erat. [...]

DonAnd 302 , de [...] tempore [...] [...] plurima dicit ad confirmandum Byrria, quod interrogatus est: a loco, a [...] tempore [...] et a persona. [...]

DonAnd 475 "confusa tibi sunt", inquit, "omnia nec unum quidque suo [...] tempore [...] geritur, qua re proderis". [...]

DonAnd 529 alio [...] tempore [...]

DonAnd 532 atqve adeo in ipso [...] tempore [...]

DonAnd 758 veni in [...] tempore [...] veni in [...] tempore [...] in [...] tempore [...] tempore [...]

DonAnd 783 in [...] tempore [...]

DonAnd 819 nolo me hoc in [...] tempore [...] [...]

DonAnd 844 potest enim et commodus esse quis et alieno [...] tempore [...] superuenire potest: — [...]

DonVit 4 suo quisque [...] tempore [...] usus est sine superbia [...]

DonPho II ...t, duas eodem [...] tempore [...] habuisset uxores, Athenis diuitem, pauperem Lemni, ex diuite sustulit filium, qui dictus est Phaedria, ex pa... [...] ...s complacitis uno [...] tempore [...] profecti Athenis senes, Demipho in Ciliciam, Chremes Lemnum ad accersendam filiam, quae iam illinc cum m... [...]

DonPho 49 ...Apollodorum sequitur, apud quem legitur initiis Samothracum a certo [...] tempore [...] pueros imbui more Atheniensium, quod ut in palliat... [...]

DonPho 55 namque hoc [...] tempore [...] obsequium amicos, ueritas odium parit [...]

DonPho 65 uno [...] tempore [...]

DonPho 79 ... tribus intellegitur : loco, [...] tempore [...] et persona ; scisti, inquit, his uti. et est uulgare prouerbium. sensus autem hic est : scisti,... [...]

DonPho 165 , hoc est : uel tantillo [...] tempore [...]  ? [...]

DonPho 241 bona sententia : tum maxime sapienti metuendum, quo [...] tempore [...] maxime securus est stultus. [...]

DonPho 348 ... est, quae uno [...] tempore [...] ex utraque parte tractatur, ut si quis dicat legem esse, ne de eadem re bis agatur, et item, ut orbam p... [...]

DonPho 464 in [...] tempore [...] hvc se re [...] Il est inutile de répéter ici "in [...] tempore [...] ", ajout de Schoell, qui n'est pas dans les manuscits. [...] maximeque ferocia regis Mithridatis in [...] tempore [...] bellaturi [...]

DonPho 1017 ... pouvait même être jugé à sa place si on le rapproche de "abhinc quindecim annos", qui, en réalité, est l'argument "a [...] tempore [...] ... [...] eius, a [...] tempore [...] criminis, a diminutione contemptuque pellicis, ab euentu, ab animo facientis quod mortua est, postremo a prec... [...] a [...] tempore [...] defensio. [...]

DonHec 11 ...xclusam esse unam illius fabulam, cum multorum poetarum multae exactae sint et in his Caecili, cuius illo [...] tempore [...] magna auctor... [...]

DonHec 20 elegans promissio, et hanc placituram, si cognoscatur. et est coniectura a futuro [...] tempore [...] . [...]

DonHec 80 alio [...] tempore [...]

DonHec 86 , a [...] tempore [...] quod [...]

DonHec 94 a [...] tempore [...] . [...] tempore [...]

DonHec 305 et a re et a [...] tempore [...] . [...]

DonHec 470 principium a [...] tempore [...] , a dictis, a factis tam suis quam aduersariorum et ab ante acta uita et praesenti. [...]

DonHec 530 tempore [...] suo [...] tempore [...] suo [...]

DonHec 531 tempore [...] ...de 530, 4) à "το recte", prenant "το" pour "te" ; 3. les mss. ont bien reconnu l'article grec devant " [...] tempore [...] " dans la s... [...] tempore [...] suo [...]

DonHec 626 in ipso [...] tempore [...] in ipso [...] tempore [...]

DonHec 627 in ipso [...] tempore [...] ostendis [...] in ipso [...] tempore [...] in ipso [...] tempore [...]

DonHec 658 a praesenti [...] tempore [...] . [...]

DonEun 169 recentiora beneficia grauiora sunt aduersum ingratos. ergo a [...] tempore [...] inducitur exprobratio. [...]

DonEun 190 ... salutationem. nam si mera salutatio est, biduo solum amicam ualere optat; sed praescribere conatur, quanto [...] tempore [...] abfuturus ... [...] dicens praescripsit de [...] tempore [...] . et [...]

DonEun 251 hoc [...] tempore [...] obsequium amicos, ueritas odium parit [...]

DonEun 277 qui nunc aguntur, id est hoc [...] tempore [...] . [...]

DonEun 343 tantum quod uel ipso eodemque [...] tempore [...] . [...] una uel ex hoc significat, ut si dicas: eodem [...] tempore [...] , quo haec agebantur. [...]

DonEun 432  ». uide igitur poetam pro loco ac [...] tempore [...] scire quid dicat. [...]

DonEun 697 aperte pro praeterito [...] tempore [...] dictum esse, id est [...]

DonEun 734 pro longinquo [...] tempore [...] , ut Lucilius «  [...] diu longoque et prolixo [...] tempore [...] , ut est aetas. [...]

DonEun 778 ...us habebit salis, si sic intellectum fuerit, ut Sanga uno et eodem [...] tempore [...] et quaerat quid dicat et respondeat tamen hoc fieri... [...]

DonEun 1012 obiurgatio de [...] tempore [...] . [...]

DonEva II ...erant nomine decantabantur, idque ipsum suo [...] tempore [...] moribus multum profuit ciuitatis, cum unus quisque caueret culpam, ne spectacu... [...]

DonEva III ... modo non inducatur chorus, sed ne locus quidem ullus iam relinquatur choro. nam postquam otioso [...] tempore [...] fastidiosior spectator ef... [...]

DonEva VIII ...iquando insaniam simulauit, quo [...] tempore [...] tectum se esse uoluit, ne agnitus cogeretur in bella prodire, seu ob singularem sapientiam... [...]

DonAde 299 quo [...] tempore [...]

DonAde 570 nullo [...] tempore [...] huius diei [...]

DonAde 585 , et quia potuit senex dicere "mentiris, nam habet lectulos", addidit ex [...] tempore [...] [...] . sed hoc gestu actoris adiutum est, quasi eodem [...] tempore [...] seruus et quaerat quid dicat et respondeat. [...]

DonAde 609 ...et falsum dici, dummodo nullo uitio uerborum nominumque dicatur. quamquam et ipsum fallere in [...] tempore [...] quidam de officiis scrib... [...]

DonAde 685 communem locum inducit a loco, a persona, a facto, a [...] tempore [...] . [...]

DonAde 691 , quasi dicat: "te cessante menses cessere". et locus est incusationis a [...] tempore [...] . [...]

DonAde 728 ...r ferre, quia exanimato ob maerorem non conuenit inclementer ire obuiam, cum possit in [...] tempore [...] obiurgari, postquam destomachat... [...]

DonAnd 758 tempori [...]

DonAde 156 alterum [...] tempori [...] adiungitur, alterum loco. [...]

DonAde 238 ut [...] temporibus [...] rei publicae cedat, non est postulandum [...]

DonAnd 475 non sat commode divisa svnt [...] temporibvs [...] temporibvs [...]

DonAnd 69 ...um posset plus minusue [...] temporis [...] ponere, ut sit uerisimile unum annum fuisse pudicae parcaeque uitae, ... [...]

DonAnd 180 est exspectatione longi [...] temporis [...] malum prolatare, [...]

DonAnd 231 neque loci neque [...] temporis [...] habet commoditatem. [...]

DonAnd 278 coniunctio est expletiua, alias aduerbium [...] temporis [...] . [...]

DonAnd 356 modo non est aduerbium loci sed [...] temporis [...] pro [...]

DonAnd 363 [...] temporis [...] longi significatio. [...]

DonAnd 389 aduerbium loci non est, sed aduerbium [...] temporis [...] , ut Vergilius «  [...]

DonAnd 514 ; nam loci significatio est, etiam breuitatem [...] temporis [...] notans. [...]

DonAnd 582 aduerbia [...] temporis [...] aut certa sunt, ut [...]

DonAnd 596 futuri [...] temporis [...] aduerbium aut hortantis, ut «  [...]

DonAnd 731 aduerbium est modo ordinis, alias [...] temporis [...] . [...]

DonAnd 848 , non est enim loci sed [...] temporis [...] aduerbium. [...]

DonAnd 922 addidit et [...] temporis [...] celeritatem et magna maturitate dixit. [...]

DonAnd 953 addidit et [...] temporis [...] celeritatem. [...]

DonPho 48 cum adiectione [...] temporis [...] cuiuslibet natalis melius dicitur, ut [...]

DonPho 57 duae perturbationum bigae sunt : a malo una, ex cupitis altera. ergo a mali bigis praesentis [...] temporis [...] [...]

DonPho 184 tvm [...] temporis [...] mihi pvnctvm [...]

DonPho 231 et fiducia defensoris et interuallo [...] temporis [...] euanescat. [...]

DonPho 319 ...nime litigiosi : nam ille in bona causa aduocatos quaerit et ipse sollicitus in toto actu est, hic puncto [...] temporis [...] se ad calu... [...]

DonPho 523 ...uturi [...] temporis [...] est ; nam leno de accipienda ab adulescente pecunia diem constituerat et inuenta meliore condicione antecepera... [...]

DonPho 525 apparet supra lenonem de perfidia anticipati [...] temporis [...] esse confessum. [...]

DonPho 614 aestimatio est [...] temporis [...] . [...]

DonHec 81 sic solent dubitare aduenientibus ipsis, quos post multum [...] temporis [...] interuallum uident. [...]

DonHec 116 modo aduerbium [...] temporis [...] est pro [...]

DonHec 123 [...] temporis [...] longitudinem significat, [...]

DonHec 174 praesentis [...] temporis [...] . [...]

DonHec 178 . et est aduerbium [...] temporis [...] . [...]

DonHec 295 [...] temporis [...] . [...]

DonHec 302 ad diuturnitatem rettulit, non ad spatium [...] temporis [...] praeteriti. [...]

DonHec 383 , quia facilis uenia circa uetera iam delicta; unde temptat [...] temporis [...] longinquitate extenuare peccatum. [...]

DonHec 458 difficile inuenitur praesentis [...] temporis [...] [...] . atque ut ostendat esse momentum etiam [...] temporis [...] praesentis, dixit [...]

DonHec 555 hominem ducerem, qui consuetudinem longi [...] temporis [...] temere abrumperet". [...]

DonHec 580 ita mihi uelim deos propitios, ut cum illius [...] temporis [...] mihi uenit in mentem [...]

DonHec 683 mira instantis [...] temporis [...] inuectio. [...]

DonHec 744 dixit, quae est longi [...] temporis [...] significatio. [...]

DonHec 752 aduerbium [...] temporis [...] est pro [...]

DonEun 163 legimus, erit [...] temporis [...] aduerbium, ut [...]

DonEun 224 ...mittat Phaedria continuo rediturus uel potius non accessurus ad uillam. tantum autem aberit, quantum [...] temporis [...] opus est ad uiti... [...]

DonEun 600 et loci et [...] temporis [...] potest esse. [...]

DonEun 734 , ut ostenderet multum abiisse [...] temporis [...] , ut factum est. [...]

DonEun 884 . et est uerbum huius [...] temporis [...] tantum. [...]

DonEun 1055 non est aduerbium [...] temporis [...] , sed nunc saltem significat. [...]

DonEun 1073 significat aut [...] temporis [...] est aduerbium. [...]

DonEun 1094 ...cum mentio noctis non facta sit? omnia post cenam gesta sunt et non completa per rixam cena superfuit plurimum [...] temporis [...] ad age... [...]

DonAde 289 [...] temporis [...] praesentis aduerbium est. et rursum [...]

DonAde 299 significationem [...] temporis [...] habet, ut si diceret [...]

DonAde 321 impatienter cupere et sine praescriptione [...] temporis [...] , [...]

DonAde 335 enim ordinis et [...] temporis [...] aduerbium est, non coniunctio. [...]

DonAde 521 dicere. uidetur enim plus [...] temporis [...] optasse languori. [...]

DonAde 585 ...um aut in sole aut in umbra pro condicione [...] temporis [...] instruebatur. repente igitur interrogatus quod minime opinabatur quaesitur... [...]

DonAde 681 ita uelim deos mihi propitios, ut cum illius [...] temporis [...] mihi uenit in mentem [...]

DonAde 696 modi imperatiui est [...] temporis [...] praesentis, nam [...]

DonAde 888 aduerbium est [...] temporis [...] , ut si diceret [...]

DonAde 940 imperatiuo modo [...] temporis [...] futuri. [...]

DonAnd II ...ui non intellegitur ingressa, quod ipsum experientes statim diiudicant de rerum ac [...] temporum [...] quantitate... [...]

DonPho 32 est distributio [...] temporum [...] , quae cuique in spectaculum uenturo attribuuntur ab aedilibus ; unde [...]

DonEun 232 ... mire et pro saeculi ac [...] temporum [...] reprehensione satirice Terentius, quod apud eum stultum uocat simplicem parasitus et intelleg... [...]

DonEun 251 mores [...] temporum [...] iam tum uitiatorum per assentationem, quod fere in plerisque fabulis monstrat, ut etiam in Andria «  [...]

DonEva I ... rerum ita etiam [...] temporum [...] reperto ordine, tragoedia prior prolata esse cognoscitur. nam ut ab incultu ac feris moribus paulatim pe... [...]

DonAnd II ... minus in proscaenio tacens loquendi [...] tempus [...] exspectat. est igitur attente animaduertendum, ubi et quando s... [...]

DonAnd 89 uide diligentiae [...] tempus [...] adiectum, quasi non suffecerit unus dies. [...]

DonAnd 167 , futurum [...] tempus [...] infinitiui modi [...]

DonAnd 188 dum se [...] tempus [...] praebuit [...]

DonAnd 196 ad comminationem, non ad [...] tempus [...] plerumque refertur, ut Vergilius «  [...]

DonAnd 257 in defensionem: aut uera aut ad [...] tempus [...] commentata [...] ... ad [...] tempus [...] commodata", où "patent" est une conjecture de Rabbow, inexplicable paléog... [...]

DonAnd 348 [...] tempus [...] addidit tamquam rem sciens. [...]

DonAnd 351 cum precibus et [...] tempus [...] admiscuit. [...]

DonAnd 354 tempus [...] ... [...] tempus [...] et spatium eius", mais le "et" n'est ...(A), soit une forme simplifiée (" [...] tempus [...] ... [...] tempus [...] ... [...]

DonAnd 382 illo admirante hic etiam confirmauit. addidit etiam [...] tempus [...] celeritatis. [...]

DonAnd 443 dum [...] tempus [...] ad eam [...]

DonAnd 582 . itaque incertis additur [...] tempus [...] , ut [...]

DonAnd 603 , uerum etiam addidit [...] tempus [...] [...]

DonAnd 617 Duo promisit simul: et [...] tempus [...] cum celeritate et effectum. [...]

DonAnd 631 tempus [...] est [...]

DonAnd 684 non solum se ad ducturam promisit, sed et [...] tempus [...] addidit. [...]

DonAnd 783 per [...] tempus [...] per [...] tempus [...]

DonAnd 844 — nam commodum in homine est, aduentus in facto eius, [...] tempus [...] in opportunitate facti. [...]

DonAnd 849 quando non sumus parati ad respondendum, ducendo [...] tempus [...] eludimus. [...]

DonAnd 959 ...st, quicquid ad [...] tempus [...] habemus nec postmodum nostrum futurum est, ut uilla, domus, uxor, filii ... [...]

DonAnd 960 "perpetuae", "sempiternae", quae non sint accommodatae ad [...] tempus [...] ac mutuae. sic et supra «  [...]

DonVit 2 tres per id [...] tempus [...] qui agitabant nobiles facillime: [...]

DonVit 6 tres per id [...] tempus [...] qui agitabant nobiles facillime: [...]

DonPho 62 ad [...] tempus [...] . [...]

DonPho 375 o Chreme, per [...] tempus [...] aduenis : ausculta [...]

DonPho 523 ... de accipienda ab adulescente pecunia diem constituerat et inuenta meliore condicione anteceperat [...] tempus [...] cum adulescente p... [...]

DonPho 583 ...est plus satisfaisant, mais qui ne se trouve, parmi ses manuscrits, que dans O. RCK portent "ante [...] tempus [...] nupti(i)s" ce qui ne ... [...]

DonHec 123 oratorie [...] tempus [...] apposuit, [...]

DonHec 286 , ut sit ordo: "nam quibus est alicunde aliquis obiectus labos, lucri est [...] tempus [...] ", hoc est [...]

DonHec 358 adiecit et [...] tempus [...] [...]

DonHec 466 bene, ut [...] tempus [...] breue sit et coacta uideatur exisse. [...]

DonHec 597 tempus [...] est concedere [...]

DonHec 627 , cum uerbi gratia inuitati ad ipsum [...] tempus [...] incipientis prandii uenimus, [...]

DonHec 687 tempus [...]

DonHec 746 dum [...] tempus [...] est tibi consulendi [...]

DonHec 778 nunc futurum [...] tempus [...] ostendit, [...] nam si iam inuenisti quid, experieris et ea, quae restant in reliquum [...] tempus [...]

DonEun 148 qui ad [...] tempus [...] , [...]

DonEun 195 destinat [...] tempus [...] , [...]

DonEun 236  »: et [...] tempus [...] mutauit et uerbum. [...]

DonEun 341 dat [...] tempus [...] uerbis, quae non potuit, quamuis imitaretur, exprimere. [...]

DonEun 410 plus potest ad significandum infinitum [...] tempus [...] quam finitum. [...]

DonEun 440 et locum et [...] tempus [...] significat [...]

DonEun 484 ubi <tu uoles, ubi> [...] tempus [...] tibi erit [...]

DonEun 542 tempus [...] constitutum est [...]

DonEun 551 ...rdo et sensus hic est: nunc est profecto [...] tempus [...] , cum perpeti possum me interfici. hoc autem cur dixerit, ipse statim subicit c... [...]

DonEun 594 ...ire omne [...] tempus [...] exsecutus est salua ueritate, in qua Vergilius neglegens inuenitur, cum post occisum Mezentium non facta nocti... [...]

DonEun 629 iam [...] tempus [...] est reuocandi in scaenam Phaedriam, postquam acta sunt omnia, quae illius absentiam desiderabant. [...]

DonEun 636 sic pronuntia ut longum nimiumque [...] tempus [...] ; tum deinde [...]

DonEun 645 ... nixu aduersus uirginem utendum fuit. nam ideo praeter occasionem familiae discedentis [...] tempus [...] , locus et cetera attributa negot... [...]

DonEun 933 cito et ante [...] tempus [...] . [...]

DonEun 1092 et locum et [...] tempus [...] significat, [...]

DonAde 66 ad [...] tempus [...] refertur. [...]

DonAde 156 modo locum, non [...] tempus [...] significat. [...] simul imperauit modum, [...] tempus [...] , locum, factum: modum [...] , [...] tempus [...] [...]

DonAde 215 non [...] tempus [...] significat, sed iracundam eloquentiam ac stomachum, ut Vergilius «  [...]

DonAde 272 ob [...] tempus [...] . [...]

DonAde 294 non ad omne [...] tempus [...] rettulit - nam qui potest? - sed omnes dies [...]

DonAde 299 utrum periculum an [...] tempus [...] ? est enim [...]

DonAde 321 iuxta certum [...] tempus [...] ? unde apparet ad [...]

DonAde 335 tempus [...]

DonAde 474 ...iauit uirginem, sed quid si ex alio concepit postea, quae iam grauida facta est?", idcirco et a uitio uirginis [...] tempus [...] ostendit, ... [...]

DonAde 700 accessit ad beneficium [...] tempus [...] , et ideo [...]

DonAde 839 ita fert [...] tempus [...] tempus [...] fert [...]

DonAde 231 autem locum [...] tempusque [...] significat. [...]

DonAnd 188 dvm [...] tempvs [...] ad eam rem [...]

DonAnd 624 namqve hoc [...] tempvs [...] praecavere [...]

DonAnd 631 post vbi [...] tempvs [...]

DonAnd 783 per [...] tempvs [...] [...] ο chreme per [...] tempvs [...] [...]

DonHec 36 vt ante [...] tempvs [...] exirem foras [...]

DonHec 44 agendi [...] tempvs [...] mihi datvm est [...]

DonHec 594 dvm aetatis [...] tempvs [...] tvlit [...] dvm aetatis [...] tempvs [...] tvlit perfvncta satis svm satias iam me tenet [...]

DonHec 622 per [...] tempvs [...]

DonHec 687 tempvs [...] dixi esse [...] tempvs [...] dixi esse impvlsv dvxisti meo [...]

DonHec 699 non est nvnc [...] tempvs [...]

DonHec 746 dvm [...] tempvs [...] consvlendi [...]

DonEun 394 hvc proviso vt vbi [...] tempvs [...] siet [...]

DonEun 484 vbi tv voles vbi [...] tempvs [...] tibi erit [...]

DonEun 485 vbi [...] tempvs [...] tibi erit sat habet si tvnc recipitvr [...]

DonEun 542 praeteriit [...] tempvs [...]

DonAde 839 scilicet ita fert [...] tempvs [...] faciendvm est [...]